Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

TEAM TEACHING: TÝMOVÉ UČENÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

Velmi efektivní strategií výuky naší školy se stává "týmové učení" ("team teaching"), na kterém se společně podílí několik učitelů s rozdílnou aprobací. Jedním z přístupů je volba tématu, jemuž jsou věnovány hodiny vybraných předmětů během jednoho týdne (tato technika obsahuje prvky projektového vyučování, kdy kolegium učitelů naplánuje originální týdenní projekt). Odlišným pojetím je týmová spolupráce pedagogů přímo ve vyučovací hodině - tento způsob umožňuje nahlížet na konkrétní téma z více úhlů pohledu a propojit učivo napříč několika předměty zároveň.

Team teaching v sobě zahrnuje podstatné množství nových trendů ve výuce:

  • žáci samostatně nakládají se získanými informacemi, uplatňují tvůrčí přístup k učivu a mohou se rozhodovat pro různá stanoviska ke zvolenému tématu;
  • učitelé zde nemají dominantní postavení, výuka je založena na názorové pluralitě, převažující dialog mezi účastníky se mění v diskuzní prostředí;
  • činnosti v hodině se neorientují pouze na zvládnutí učiva, ale též na rozvoj schopností, dovedností, návyků, postojů a na schopnosti obhájit svůj názorový přístup;
  • sebehodnocení vede žáky k hodnocení vlastní činnosti a rozvíjí jejich kreativitu, zpětná vazba pomáhá učitelům v plánování a vyvarování se případných chyb.

Časopis Řízení školy: Týmové učení (Michal Staněk)