Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

KLUBY A DOUČOVÁNÍ

KLUBY A DOUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY 1. A 2 STUPNĚ V BUDOVĚ ZENKLOVA A KORÁB

Již 4 rokem naše škola realizuje pro žáky kluby a doučování žáků zdarma v rámci Šablon II Zlepšení kvality vzdělávání a Šablon III Rozvoj kompetencí žáka.

Jedná se o čtenářský klub, badatelský klub, klub zábavné logiky a deskových her, klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení, klub komunikace v cizím jazyce.

KARIÉRNÍ PORADCE

Na škole v rámci projektů již 4 rokem pracuje i  kariérová poradkyně, která působí jako podpora žákům  při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

BADATELSKÝ KLUB

V tomto pololetí malí badatelé pocitově zmapovali školní budovu a její nejbližší okolí; procházka nás zavedla až na Černou skálu a Okrouhlík, kde jsme prozkoumali pískovcové skalní útvary; navštívili jsme školní chemickou laboratoř, vyzkoumali chlorofyl a pochopili tím proces fotosyntézy; mikroskopovali jsme rostlinné i živočišsné vzorky; před Vánoci badatele čekala komentovaná pitva kapra a také se vydali do interaktivního muzea pravěku TRILOPARK.

KLUB DESKOVÝCH HER

Naše škola umožňuje dětem smysluplně trávit jejich volný čas v rámci klubu deskových her. Žáci si zde zlepšují své dovednosti, např. rozvoj strategického myšlení, spolupráce v týmu, kreativní dovednosti a v neposlední řadě si také rozvíjí svoji slovní zásobu. Velké množství deskových her poskytuje naše škola, žáci si však také nosí svoje vlastní hry, které chtějí hrát se svými spolužáky. Tento klub deskových her je u žáků velmi oblíbený a každoročně je o tento kroužek mezi dětmi velký zájem.

Každou středu se scházíme ke společným hádánkám, kvízům a zajímavým deskovým, společenským, karetním i jjiným hrám. Tuto středu jsme hráli deskovou hru Cluedo, kde jsme pomocí logického uvažování měli vyřešit dektivní záhadu. V klubu panuje přátelská atmosféra, a když už mají žáci 6. tříd po vyučování, rádi se zde vždy sejdou a společným hraním se nejen lépe poznají, ale poznávají se i z jiných stran.

ČTENÁŘSKÝ KLUB

Na čtenářském klubu s letošními třeťáky jsme začínali číst kratší srozumitelné texty. Společně jsme si o přečteném povídali, učili jsme se, jak se dělá jednoduchý rozbor. Někdy používáme návodné otázky, jindy tvoříme obrázkovou osnovu, abychom se naučili posloupnost děje. Dále jsme četli knihu a každou kapitolu jsme samostatně rozpracovali. Někdy pracovními listy, jindy převyprávěním obsahu, postupováním jednou větou od jednoho ke druhému, kladením otázek sobě navzájem apod. Nejčastěji čteme nahlas, někdy tiché čtení. Následuje i vysvětlování slov či celých sousloví, kterým cizinci nerozumí. Danou problematiku vysvětlují děti sobě navzájem, koriguji jen nepochopená slova. Rovněž vysvětlujeme přísloví a pořekadla, jimž občas nerozumí ani české děti. Také rozvíjíme fantazii. Vymýšlíme samostatné pokračování příběhu či jeho rozličná možná zakončení. Aktualizujeme zvyky, o nichž se dočteme v knihách. Občas odbočíme a soustředíme se na aktuální zážitky a zkušenosti dětí. Tím rozvíjíme slovní zásobu, zážitky a soustředíme se na správnou mluvu i návaznost a porozumění vypravování. Občas mají děti z domova doporučení zajímavé vlastní četby, někdy dojde i na ukázky či předčítání nejhezčích pasáží. Čtení každopádně obohacuje a přináší množství společných témat k zamyšlení.

U prvňáčků se nejprve zaměřujeme na základní čtenářskou gramotnost. V období, kdy se děti učí číst a psát je práce ve čtenářském klubu motivuje k osvojení tvarů písmen, slabik a slov. K motivaci pomáhá také četba pohádek, prohlížení pohádkových knížek, ilustrace pohádkových postav, dramatizace i různé aktivity na pracovních listech. Druháci ve čtenářském klubu nosí vlastní četbu, kdy ostatním dětem svou knížku představí a pak přečtou ukázku. Společně si knížku prohlédneme a povídáme si o ní. Pro podporu a zdokonalování čtenářských dovedností děti dostávají úkoly na pracovních listech. Ty jsou zaměřeny na orientaci v textu, četbu s porozuměním, vyhledávání informací, řazení děje apod. Do čtenářského klubu děti chodí rády také proto, že činnost klubu probíhá v neformálním prostředí školní knihovny v obklopení knížek a časopisů.

DOUČOVÁNÍ

Při doučování se zaměřujeme na vysvětlování a procvičování probrané látky, která dělá dětem nějaké potíže a na práci s chybou. Často společně provádíme opravy písemných prací a procvičujeme potřebné jevy.