Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Zápis do 1.tříd

Volba správné školy má může mít zásadní důsledky pro budoucnost Vašeho dítěte. Pokud jste se rozhodli zaměřit jeho vzdělávání kromě základních vědomostí a dovedností na jazyky a informační technologie, pak Vás i Vašeho budoucího prvňáčka srdečně  zveme k zápisu do 1. ročníku naší školy, který proběhne v úterý 7.4. a ve středu 8.4.2020 vždy od 14.00 do 17.30 hodin.

Den ukázek výuky se koná ve středu 25.3.2020 od 8.00 do 10.45 hod. Tentýž den od 17.00 hodin proběhne informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách, v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít uvedené kontakty.

K zápisu je nutné přinést:

 • rodný list dítěte

 • občanský průkaz zákonného zástupce

 • v případě cizinců pas a povolení k pobytu

Pokud chcete záležitosti u zápisu urychlit, na internetových stránkách školy jsou ke stažení dokumenty:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ke stažení zde

 • pro rodiče žádající odklad formulář žádosti o odklad ke stažení zde

 • souhlas s výukou hudební výchovy v anglickém jazyce ke stažení zde

Důležitá informace:

Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a jeho prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení dokumentace školy a plnění povinností školy v souladu s § 16 školského zákona. Rozsah zpracovávaných osobních údajů vyplývá z § 28 školského zákona.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění školní docházky v naší škole. Údaje budou zpracovávány pouze školou jako správcem osobních údajů a bez souhlasu zákonných zástupců nebudou dále předávány. Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i o další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

 

Odklad školní docházky:

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, upozorňujeme na dodání potvrzení školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§37 školského zákona). Žádost o odklad podat škole do 30.4. daného roku.

Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 8 - (www.ppppraha7a8.cz), doporučujeme Vám využít služeb této poradny, kontakt je možné získat u výchovné poradkyně školy Mgr. Jitřenky Králové (kralova.jitrenka@zs-bhrabala.cz)  nebo se obracejte přímo na poradnu (tel.: 286 585 191, e-mail: stehlikova@ppppraha7a8.cz).  Vzhledem k delším objednávacím dobám doporučujeme zajistit si vyšetření ještě před zápisem.

Žáci, kteří měli v loňském školním roce odklad se rovněž dostaví k zápisu, v případě potřeby se telefonicky domluví se zástupcem ředitelky Mgr. Jiřím Pejšmanem.

Škola nabízí:

Výuka na škole ve školním roce 2020/2021 bude probíhat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola jazyků a informačních technologií.

Výuka anglického jazyka je však zajištěna již od 1. ročníku, informatiky od 4. ročníku (vždy jako povinný předmět). V prvním a v 6. a 7. ročníku je navíc vyučována hudební výchova v anglickém jazyce. S výukou druhého cizího jazyka (nabízíme jazyk francouzský, německý, ruský, španělský) se začíná od pátého ročníku v rámci kroužku, od šestého do devátého ročníku je povinný.

Školní družina je otevřena od 6.30 do 17.30 hodin a nabízí dětem řadu kroužků: sportovní (plavání, florbal, pohybové hry), umělecké (hra na nástroj, dramatický).
Starší děti mohou využívat školní klub.
Mimo družinu je možné navštěvovat i jiné kroužky, např. prostřednictvím agentury Kroužky.

Školní jídelna umožňuje výběr ze dvou jídel.

Počet tříd:
Ve školním roce 2020/21 se budou otvírat 4 první třídy (podle počtu přihlášených žáků).

Kritéria přijetí dětí:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 v příslušném školském obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy
 3. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu,
 4. děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 8, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy
 5. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8.

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu má zákonný zástupce možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (termín úterý 15.4.2020, 15.30 - 16.30 u pana zástupce Pejšmana). Nahlížení do spisu bude umožněno po předchozí domluvě (§ 38 správního řádu).

Upozornění:
Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce si zákonný zástupce může vyzvednout ve vrátnici školy od ... . Ve vrátnici bude rovněž sešit (.... ), kam můžete napsat Vaše požadavky ohledně rozdělení dětí do tříd (např. kamarádi z mateřské školy, blízkost bydliště apod.). Dle možností školy se Vám pokusíme vyhovět.

O tom, zda bylo vaše dítě přijato k docházce do naší školy budete rovněž informováni od ... na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu školy - z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zvěřejněna registrační čísla, která byla vygenerována při elektronické registraci k zápisu. Proto vás prosíme o jejich uchování.

V případě, že zákonní zástupci jsou majiteli datové schránky, prosíme o sdělení adresy během zápisu panu zástupci Pejšmanovi (kancelář 1. patro za sborovnou). Rozhodnutí bude posíláno právě přes datovou schránku. 

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za pedagogy a ostatní zaměstnance,

Mgr.Irena Trojanová, Ph.D., ředitelka školy