Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Zápis do 1.tříd

Základní informace k zápisu do 1. tříd:

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka je stanovena § 36 odst. 3 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu v souladu s § 178 odst. 2 školského zákona, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, viz www.praha8.cz - odkaz Občan, Školství, Školy zřízené MČ, Základní školy, Související dokumenty a informace, OZV hl. m. Prahy. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a na internetových stránkách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitelé spádových škol jsou povinni přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Bližší informace ohledně zápisu najdete na webových stránkách jednotlivých základních škol, zřízených Městskou částí Praha 8. Viz https://www.praha8.cz/Zakladni-skoly.html

Zápis se uskuteční prezenčním způsobem ve středu 24.4 a ve čtvrtek 25.4.2024 od 14.00 do 18.00 hodin. Před konáním zápisu budou na webu školy zveřejněny "časovky", prosím rodiče o přihlášení se v konkrétním termínu.

Před zápisem proběhne Den ukázek výuky pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče (středa 20.3.2024, 8.00 - 10.45) a konzultace pro rodiče budoucích prvňáčků (taktéž středa 20.3. od 17.00) v druhém patře budovy školy Zenklova, poté proběhne prohlídka školy. Prezentace z konzultace pro rodiče budoucích prvňáčků ke stažení zde.

V případě, že se nemůžete zápisu účastnit a jste ze spádové oblasti naší školy, domluvte se s panem zástupcem Pejšmanem (zast1@zs-bhrabala.cz, 266 317 935). Stejně tak k němu směřujte případné dotazy.

Formuláře k zápisu  (žádost o přijetí, žádost o odklad, souhlas s výukou hudební výchovy v angličtině)  jsou ke stažení na webu školy, popř. k vyzvednutí ve vrátnici budovy Zenklova.

K zápisu je nutné přinést:

 • rodný list dítěte (následně bude rodný list - po provedené kontrole - skartován)

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 • popř. souhlas s výukou hudební výchovy v anglickém jazyce

Pokud chcete záležitosti u zápisu urychlit, na internetových stránkách školy jsou ke stažení dokumenty (možné dodat předem prostřednictvím datové schránky - 27mxcgj):

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ke stažení zde

 • pro rodiče žádající odklad formulář žádosti o odklad ke stažení zde

 • souhlas s výukou hudební výchovy v anglickém jazyce ke stažení zde

Důležitá informace:

Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a jeho prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení dokumentace školy a plnění povinností školy v souladu s § 16 školského zákona. Rozsah zpracovávaných osobních údajů vyplývá z § 28 školského zákona.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění školní docházky v naší škole. Údaje budou zpracovávány pouze školou jako správcem osobních údajů a bez souhlasu zákonných zástupců nebudou dále předávány. Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i o další práva stanovená v čl. 13 a násl. GDPR.

Odklad školní docházky:

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, upozorňujeme na termín do 30.4. daného roku (dle možností).

Žádost o odklad musí obsahovat:

 • žádost o odklad
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 8 - (www.ppppraha7a8.cz), doporučujeme Vám využít služeb této poradny, tel.: 286 585 191, e-mail: poradna8@ppppraha7a8.cz. Vzhledem k delším objednávacím dobám doporučujeme zajistit si vyšetření ještě před zápisem.

Žáci, kteří měli v loňském školním roce odklad se rovněž dostaví k zápisu, v případě potřeby se telefonicky domluví se zástupcem ředitelky Mgr. Jiřím Pejšmanem.

Škola nabízí:

Výuka na škole ve školním roce 2024/2025 bude probíhat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola jazyků a informačních technologií.

Výuka anglického jazyka je však zajištěna již od 1. ročníku, informatiky od 4. ročníku (vždy jako povinný předmět). V prvním a v 6. a 7. ročníku je navíc vyučována hudební výchova v anglickém jazyce. S výukou druhého cizího jazyka (nabízíme jazyk francouzský, německý, ruský, španělský) se začíná od šestého ročníku.

Školní družina je otevřena od 6.30 do 17.30 hodin a nabízí dětem řadu kroužků: sportovní (plavání, florbal, pohybové hry), umělecké (hra na nástroj, dramatický).
Starší děti mohou využívat školní klub.
Mimo družinu je možné navštěvovat i jiné kroužky, např. prostřednictvím agentury Kroužky.

Školní jídelna umožňuje výběr ze dvou jídel.

Počet tříd:
Ve školním roce 2024/25 se budou otvírat 4 první třídy (podle počtu přihlášených žáků) a přípravná třída.

Kritéria přijetí dětí:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 8 v příslušném školském obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu,
 4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo Prahu 8, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy
 5. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo Městskou část Praha 8.

Upozornění:

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu má zákonný zástupce možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (termín pondělí 6.5.2024 u pana zástupce Pejšmana). Nahlížení do spisu bude umožněno po předchozí domluvě (§ 38 správního řádu).

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly vygenerovanými při zápisu) bude vyvěšen na webových stránkách školy od 26.4.2023 do 9.5.2023. Vyzvednutí písemného rozhodnutí o přijetí (není povinné) nebo o nepřijetí je možné ve vrátnici školy od 26.4. - 30.5. 2023, od 8.00 - 15.30 h.

V případě, že zákonní zástupci jsou majiteli datové schránky, prosíme o sdělení adresy panu zástupci Pejšmanovi. Rozhodnutí bude posíláno právě přes datovou schránku. 

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za pedagogy a ostatní zaměstnance,

Mgr.Irena Trojanová, Ph.D., ředitelka školy