Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Zápis do 1.tříd

Zápis do 1. ročníku proběhne 13.4.2021 a 14.4.2021. Organizace zápisu budu upřesněna s ohledem na epidemiologickou situaci.

Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách, v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít uvedené kontakty.

K zápisu je nutné přinést - nebo doručit:

 • rodný list dítěte (v případě "neosobního" zápisu - datová schránka, mail s elektronickým podpisem, poštou - prosíme scan nebo kopii)

 • občanský průkaz zákonného zástupce (v případě "neosobního" zápisu nepřikládat)

 • v případě cizinců pas a povolení k pobytu (v případě "neosobního" zápisu nepřikládat)

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 • popř. souhlas s výukou hudební výchovy v anglickém jazyce

Pokud chcete záležitosti u zápisu urychlit, na internetových stránkách školy jsou ke stažení dokumenty:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ke stažení zde

 • pro rodiče žádající odklad formulář žádosti o odklad ke stažení zde

 • souhlas s výukou hudební výchovy v anglickém jazyce ke stažení zde

Důležitá informace:

Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a jeho prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení dokumentace školy a plnění povinností školy v souladu s § 16 školského zákona. Rozsah zpracovávaných osobních údajů vyplývá z § 28 školského zákona.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění školní docházky v naší škole. Údaje budou zpracovávány pouze školou jako správcem osobních údajů a bez souhlasu zákonných zástupců nebudou dále předávány. Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i o další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Odklad školní docházky:

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, upozorňujeme na termín do 30.4. daného roku (dle možností).

Žádost o odklad musí obsahovat:

 • žádost o odklad
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 8 - (www.ppppraha7a8.cz), doporučujeme Vám využít služeb této poradny, kontakt je možné získat u výchovné poradkyně školy Mgr. Jitřenky Králové (kralova.jitrenka@zs-bhrabala.cz)  nebo se obracejte přímo na poradnu (tel.: 286 585 191, e-mail: nejedla@ppppraha7a8.cz).  Vzhledem k delším objednávacím dobám doporučujeme zajistit si vyšetření ještě před zápisem.

Žáci, kteří měli v loňském školním roce odklad se rovněž dostaví k zápisu, v případě potřeby se telefonicky domluví se zástupcem ředitelky Mgr. Jiřím Pejšmanem.

Škola nabízí:

Výuka na škole ve školním roce 2021/2022 bude probíhat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola jazyků a informačních technologií.

Výuka anglického jazyka je však zajištěna již od 1. ročníku, informatiky od 4. ročníku (vždy jako povinný předmět). V prvním a v 6. a 7. ročníku je navíc vyučována hudební výchova v anglickém jazyce. S výukou druhého cizího jazyka (nabízíme jazyk francouzský, německý, ruský, španělský) se začíná od pátého ročníku v rámci kroužku, od šestého do devátého ročníku je povinný.

Školní družina je otevřena od 6.30 do 17.30 hodin a nabízí dětem řadu kroužků: sportovní (plavání, florbal, pohybové hry), umělecké (hra na nástroj, dramatický).
Starší děti mohou využívat školní klub.
Mimo družinu je možné navštěvovat i jiné kroužky, např. prostřednictvím agentury Kroužky.

Školní jídelna umožňuje výběr ze dvou jídel.

Počet tříd:
Ve školním roce 2021/22 se budou otvírat 4 první třídy (podle počtu přihlášených žáků).

Kritéria přijetí dětí:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 v příslušném školském obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy
 3. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu,
 4. děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 8, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy
 5. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8.

Upozornění:

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu má zákonný zástupce možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (termín pondělí 21.4.2021 u pana zástupce Pejšmana). Nahlížení do spisu bude umožněno po předchozí domluvě (§ 38 správního řádu).

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly vygenerovanými při zápisu) bude vyvěšen na webových stránkách školy od 27.4.2021 do 10.5.2021. Vyzvednutí písemného rozhodnutí o přijetí (není povinné) nebo o nepřijetí je možné ve vrátnici školy od 27.4. - 30.5. 2021, od 8.00 - 15.30 h.

V případě, že zákonní zástupci jsou majiteli datové schránky, prosíme o sdělení adresy panu zástupci Pejšmanovi (kancelář 1. patro za sborovnou). Rozhodnutí bude posíláno právě přes datovou schránku. 

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za pedagogy a ostatní zaměstnance,

Mgr.Irena Trojanová, Ph.D., ředitelka školy