Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Zápis do přípravné třídy

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Přípravná třída je byla v Základní škole Bohumila Hrabala zřízena ve školním roce 2013/2014. Děti v přípravné třídě pracují podle školního vzdělávacího programu čtyři hodiny každý den a věnují se následujícím předmětům: jazyková výchova, matematická představivost, poznávání světa, osobnostní rozvoj a výchovy. Efektivní výuku umožňuje nejen řada pomůcek a celkové vybavení třídy, ale také denně využívaná interaktivní tabule. Výukou v přípravné třídě je pověřena paní učitelka Jana Hutníková (hutnikova.jana@zs-bhrabala.cz) a informace k přípravné třídě Vám sdělí paní zástupkyně Jitka Kvasničková (zastsd@zs-bhrabala.cz). Místnost přípravné třídy se nachází v přízemí vedle vrátnice, což umožňuje dětem klidný příchod i odchod. každé dítě má k dispozici svou šatní skříňku. Děti z přípravné třídy chodí na oběd v 11.30 před začátkem výdeje obědů pro žáky, poté mohou navštěvovat školní družinu.

Přípravné třídy základní školy jsou uvedeny v §47, zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

(1) Obec, svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl přednostně povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.

(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

Maximální počet dětí v přípravné třídě je 15 žáků.

Veškerou dokumentaci k přijetí dítěte do přípravné třídy (viz. §47 odst. 2 školského zákona) doručujte na adresu ředitelství školy ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 nebo osobně od 1.5. - do 31.5. daného roku.

Kritéria přijetí dětí do přípravné třídy ZŠ Bohumila Hrabala , Praha 8, Zenklova 52 (změna z důvodu nové legislativy):

  1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
  2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu,   v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
  3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
  4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

Žádost o přijetí do přípravné třídy zde.