Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Zápis do přípravné třídy

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Přípravná třída je byla v Základní škole Bohumila Hrabala zřízena ve školním roce 2013/2014. Děti v přípravné třídě pracují podle školního vzdělávacího programu čtyři hodiny každý den a věnují se následujícím předmětům: jazyková výchova, matematická představivost, poznávání světa, osobnostní rozvoj a výchovy. Efektivní výuku umožňuje nejen řada pomůcek a celkové vybavení třídy, ale také denně využívaná interaktivní tabule. Výukou v přípravné třídě je pověřena paní učitelka Lucie Pavelková (pavelkova.lucie@zs-bhrabala.cz) a informace k přípravné třídě Vám sdělí pan zástupce Jiří Pejšman (zast1@zs-bhrabala.cz). Místnost přípravné třídy se nachází v přízemí vedle vrátnice, což umožňuje dětem klidný příchod i odchod. každé dítě má k dispozici svou šatní skříňku. Děti z přípravné třídy chodí na oběd v 11.30 před začátkem výdeje obědů pro žáky, poté mohou navštěvovat školní družinu.

Přípravné třídy základní školy jsou uvedeny v §47, zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

(1) Obec, svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl přednostně povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.

(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

Maximální počet dětí v přípravné třídě je 19 žáků.

Veškerou dokumentaci k přijetí dítěte do přípravné třídy (viz. §47 odst. 2 školského zákona) doručujte na adresu ředitelství školy ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 nebo osobně od 1.5. - do 31.5. daného roku.

Kritéria přijetí dětí do přípravné třídy ZŠ Bohumila Hrabala , Praha 8, Zenklova 52 (změna z důvodu nové legislativy):

  1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
  2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu,   v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
  3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
  4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

Žádost o přijetí do přípravné třídy zde.