Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Základní informace

 

Název spolku: Rodičovská rada při Základní škole Bohumila Hrabala v Praze 8, z.s.

Sídlo spolku: Zenklova 52/26, Praha 8, 180 00

Číslo účtu spolku: 245563186/0300 – na tento účet zasílají příspěvky za jednotlivé třídy členové Rodičovské rady

 

 

 

Stanovy zapsaného spolku

dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

 1. Název sídlo, doba trvání spolku
 1. Název spolku zní: Rodičovská rada při Základní škole Bohumila Hrabala v Praze 8, z.s.
 2. Sídlo spolku je v Praze
 3. Spolek je založen na dobu neurčitou.
 1. Účel spolku
 1. Účelem spolku je všestranně podporovat činnost Základní školy Bohumila Hrabala, podílet se na řešení problémů spojených s jejím běžným provozem a pořádat akce pro žáky školy.
 1. Vznik a zánik členství, evidence členů
 1. Členy spolku jsou zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd Základní školy Bohumila Hrabala.
 2. Zástupce volí rodiče žáků zpravidla na prvních třídních schůzkách v daném školním roce. Dokladem o volbě zástupce je zpravidla zápis z třídních schůzek. O volbě dále třídní učitel informuje předsedu spolku.
 3. Jedna osoba může být zástupcem více než jedné třídy, nejvýše však dvou tříd. Takový člen se pro účelu hlasování považuje za dvě osoby a má dva hlasy.
 4. Členem spolku je bez dalšího také předseda spolku.
 5. Členství zástupce rodičů ve spolku vzniká zvolením a zaniká:
 1. odstoupením,
 2. volbou nového zástupce rodičů za danou třídu,
 3. ukončením docházky dítěte zástupce do školy.
 1. Předseda spolku vede seznam členů spolku a provádí v něm zápisy a výmazy.
 2. Seznam členů spolku je přístupný pouze členům spolku.
 3. Člen spolku je povinen bezodkladně oznámit předsedovi spolku každou změnu údajů zapsaných o něm v seznamu členů.

 

 1. Práva a povinnosti členů
 1. Člen spolku má právo:
 1. hlasovat na členské schůzi,
 2. volit a být volen do orgánů spolku,
 3. účastnit se na činnosti spolku a čerpat služby poskytované spolkem,
 4. být informován o činnosti spolku.
 1. Člen spolku je povinen:
 1. řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku,
 2. jednat i ve svém soukromém životě tak, aby neohrožoval zájmy spolku nebo jeho pověst,
 3. řádně a včas hradit členské příspěvky,
 4. je-li zvolen do orgánů spolku, vykonávat svou funkci řádně a svědomitě,
 5. účastnit se zasedání členské schůze spolku.
 6. Orgány spolku
 7. Orgány spolku jsou:
 1. členská schůze
 2. předseda

 

 1. Členská schůze
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členská schůze:
 1. určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
 2. rozhoduje o využití prostředků spolku, nebo schvaluje jejich využití na základě rozhodnutí předsedy,
 3. volí a odvolává předsedu spolku,
 4. stanoví výši a splatnost členských příspěvků,
 5. rozhoduje o zrušení spolku,
 6. rozhoduje o změnách stanov spolku.
 1. Členskou schůzi spolku svolává předseda spolku nejméně čtyřikrát ročně.
 2. Předseda spolku je povinen členskou schůzi svolat také z podnětu nejméně jedné třetiny jeho členů.
 3. Nesplní-li předseda svou povinnost uvedenou v předchozí větě do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat členskou schůzi na náklady spolku sám.
 4. Zasedání členské schůze může být svoláno těmito způsoby:
 1. e-mailem
 2. zveřejněním na webových stránkách školy (Plán školního roku)

Má se za to, že člen se o konání členské schůze dozvěděl.

 1. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. K přijetí rozhodnutí je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů. K přijetí rozhodnutí o změně stanov a o zrušení či přeměně spolku je třeba hlasů nadpoloviční většiny všech členů spolku.
 2. Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis. Zápis vyhotoví předseda spolku.
 3. Předseda spolku je povinen účastnit se zasedání členské schůze.
 1. Financování činnosti spolku
 1. Hlavním zdrojem příjmů spolku jsou dobrovolné dary rodičů žáků školy (nazývané „příspěvky“), jejichž výši schvaluje členská schůze spolku na svém prvním zasedání v daném školním roce.
 2. Veškeré výdaje spolku v hodnotě převyšující jednorázově 1.000 Kč (mimo běžných provozních výdajů) schvaluje členská schůze. O běžných výdajích spojených se správou a provozem spolku a o ostatních výdajích v hodnotě nejvýše 1.000 Kč rozhoduje předseda spolku.
 3. Kontrolu hospodaření spolku provádí členská schůze.
 4. Předseda spolku může svěřit pověřenému zaměstnanci školy finanční zálohu na úhradu budoucích schválených výdajů.
 5. Podpisové právo k bankovnímu účtu má předseda spolku.
 1. Předseda spolku
 1. Předseda spolku (dále také jen „předseda“) je individuální statutární orgán spolku.
 2. Předsedu volí a odvolává členská schůze spolku. Funkční období předsedy spolku je jedenáct let.
 3. Předseda rozhoduje o všech věcech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze spolku.
 4. Spolek zastupuje samostatně ve všech jeho záležitostech předseda spolku.
 1. Závěrečné ustanovení
 1. Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku se na právní poměry spolku použijí jen v tom případě, že nepochybně nejsou v rozporu s těmito stanovami.
 2. V případě zániku spolku rozhodne členská schůze o naložení s likvidačním zůstatkem dle vlastní volby. Není-li rozhodování členské schůze možné, rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem předseda spolku.
 3. Toto nové úplné znění stanov spolku v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí. Týž orgán spolku, který je oprávněn rozhodnout o změně stanov, zvolí na stejném zasedání prvního předsedu spolku.

 

V Praze dne 11.9.2019