Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Základní informace

STANOVY RODIČOVSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOHUMILA HRABALA V PRAZE 8

Název sdružení: Rodičovská rada při Základní škole Bohumila Hrabala v Praze 8 (dále jen RR)

Sídlo sdružení: Zenklova 52/26, Praha 8, 180 00

 - rodiče mohou platit na účet RR: 245563186/0300 - jako v.s. lze použít číslo, které žák používá při platbách na účet školy, prosíme uvést jméno žáka

RR se schází nejméně 4x ročně – dle domluvy s ředitelem školy – rozpis v Organizaci školního roku – zápis z každého zasedání RR je přístupný na internetových stránkách školy

Cíle činnosti:

 • podíl na řešení problémů spojených s běžným provozem školy

 • finanční podíl na akcích pořádaných školou, podíl na zkvalitnění výuky formou nákupu pomůcek přesahujících možnosti školy, nákup pomůcek pro školní kroužky a družinu

 • komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky v jednotlivých třídách

 • pomoc škole při organizaci mimoškolních aktivit

Orgány sdružení:

 • orgánem oprávněným jednat jménem sdružení je rodičovský výbor ve složení: předseda, místopředseda, hospodář, zapisovatel

 • rodičovský výbor je volen či potvrzen začátkem každého školního roku na prvním zasedání RR v daném školním roce přítomnými členy RR; rodičovský výbor může navrhnout změnu stanov a rozhodnout o této změně

 • jménem RR jedná předseda nebo pověřený člen rodičovského výboru (tato skutečnost je součástí zápisu pro danou záležitost či období)

 • další organizační jednotky nebudou v rámci RR zřizovány

 • předseda může svolat zasedání RR i mimo schválené termíny

 • počet členů RR se mění v závislosti na počtu tříd otvíraných v daném školním roce, RR je tvořena zástupci rodičů žáků školy v počtu maximálně dva zástupci z každé třídy – každý člen je oprávněn hlasovat při návrhu rozpočtu a dalších rozhodných usnesení pro činnost RR, za schválený se považuje dokument, který byl schválen prostou nadpoloviční většinou přítomných členů

 • členství rodiče v RR automaticky zaniká odchodem žáka ze ZŠ B. Hrabala

 • člen RR má právo navrhovat a schvalovat rozpočet RR ve prospěch žáků ZŠ, požadovat kontrolu hospodaření se svěřenými prostředky, účastnit se zasedání RR, navrhovat předsedovi svolání mimořádného zasedání ve zvlášť závažných případech, předkládat k řešení či diskusi problémy ze svých kmenových tříd

 • člen RR má povinnost účastnit se zasedání RR, v případě neúčasti se omlouvá nebo pošle zástupce ze své třídy; do tříd přenáší závěry z jednání RR, napomáhá ke zlepšení komunikace mezi žáky, rodiči a učiteli

Zásady hospodaření:

 • zdroj příjmů – příspěvky rodičů jednotlivých žáků školy (výši příspěvku navrhuje RR na svém prvním zasedání v daném školním roce), sponzorské dary

 • s příjmy hospodaří RR na základě rozpočtu navrženém na prvním zasedání RR v daném školním roce a schváleném nejpozději do konce předmětného kalendářního roku

 • kontrola hospodaření probíhá průběžně, zprávu o hospodaření podává hospodář RR vždy po skončení školního roku, nejpozději do začátku dalšího školního roku spolu s výroční zprávou (zpracovává zapisovatel, schvaluje předseda)

 • hospodář školy pověřený RR má k dispozici „provozní zálohu“ pro potřeby školy dle schváleného rozpočtu – výše „provozní zálohy“ se schvaluje na prvním zasedání RR v daném školním roce

 • výdaje nad rámec rozpočtu schvaluje RR na řádném zasedání

 • finanční prostředky se přednostně použijí pro děti platících rodičů

 • přístup k účtu RR mají určení zástupci rodičovského výboru

 

V Praze dne 6. dubna 2011