Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Charakteristika školy

Výuka v Základní škole Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola jazyků a informačních technologií“ (zaměřeného na jazyky a výuku informatiky).

Výuka probíhá ve dvou budovách: přípravná třída a 1.–4. ročníky jsou umístěny v budově Zenklova, 5.–9. ročníky v budově Na Korábě.

Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk s časovou dotací 1 hodiny týdně (v prvním ročníku je pro zájemce vyučována v anglickém jazyce i hudební výchova), ve 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3. - 4. ročníku 3 hodiny týdně, v 5. ročníku 4 hodiny týdně. Od 6. ročníku začíná výuka 2. cizího jazyka (nabízíme jazyk francouzský, německý, španělský a ruský podle zájmu žáků), 6.–7. ročník 4 hodiny týdně, 8.–9. ročník 3 hodiny týdně. Anglický jazyk pokračuje na 2. stupni tříhodinovou dotací. Výuka jazyků i ostatních předmětů je zajištěna kvalifikovanými pedagogy. Od školního roku 2014/2015 je pro zájemce nabízena výuka hudební výchovy v šestém ročníku v anglickém jazyce, od školního roku 2017/2018 i v sedmém ročníku.

Informatika je vyučována jako povinný předmět od 4. do 9. ročníku s jednohodinovou týdenní dotací. Škola je bohatě vybavená moderními technologiemi – v každé budově se nachází počítačová učebna s 30 počítači, budova na Korábě je vybavena wifi připojením. Učebny jsou využívány nejen pro výuky informatiky, ale i pro ostatní předměty, a to již od 1. ročníku. V předmětech vyučující využívají i tablety a chytré telefony. Většina učeben je vybavena interaktivními tabulemi, zbývající dataprojektory. Samozřejmostí jsou odborné učebny pro přírodovědné předměty a jazyky, i pro hudební a výtvarnou výchovu. 

V každé ze dvou budov jsou dvě tělocvičny a sportovní hřiště – u budovy Zenklova víceúčelové, zrekonstruované v roce 2001. V budově Na Korábě je velký sál (bývalá školní kaple) využívaný kromě různých vystoupení i k pohybovým činnostem. Všechny prostory jsou navštěvované i v odpoledních hodinách pro sportovní aktivity dětí i dospělých. 

Škola se věnuje dětem s individuálními vzdělávacími potřebami. Zklušenosti má s péčí o nadané děti (projekt ESF Virtuální škola) i s dětmi s poruchami učení, které mají rovněž zajištěnu individuální péči včetně předmětu dyslektické nápravy. Školské poradenské pracoviště je tvořeno třemi výchovnými poradci: budova Zenklova, budova Koráb a výchovný poradce pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Výchovná poradkyně pro žáky s OMJ spolupracuje s NPI ČR a je spoluautorkou metodické příručky pro rodiče žáků s OMJ: https://drive.google.com/drive/folders/1HKQ4KR21mxNUv7ESr0mKXZG-x7B_7_1H?usp=sharing

Na škole pracuje školní poradenské pracoviště (samostatný odkaz na webu školy).

V každé budově se nachází školní jídelna nabízející výběr ze dvou jídel. Jídelna Zenklova je nově zrekonstruovaná po povodních v roce 2002, jídelna Na Korábě prošla generální opravou v roce 2009. 

Škola nabízí kroužky buď v rámci školní družiny (14 oddělení, provoz od 6.30–17.30 hodin) nebo kroužky mimo školní družinu – agentura Kroužky s širokou nabídkou nebo kroužky vedené učiteli školy. Pro nedružinové děti 5.-9.tříd je otevřen školní klub a podle zájmu jsou otevírány různě zaměřené kroužky i nepovinné předměty.

Žáci vyjíždí na školy v přírodě i do zahraničí (pobyty v rodinách, návštěvy zahraniční školy) a na lyžařský kurz. Jsou úspěšní i v řadě sportovních i vědomostních soutěží. 

Ve škole je podle zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zřízena Školská rada. Dále při škole pracuje spolek rodičů Rodičovská rada (viz odkazy na webu).

Škola pravidelně využívá vyhlašované granty (Šablony I,II,III. operační program JAK a další).

Škola byla realizátorem projektů ESF JPD 3 Zkvalitňování jazykových a počítačových dovedností žáků 2. stupně základních škol a Virtuální škola pro nadané žáky, které byly spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. Byla rovněž partnerskou školou v projektu ESF JPD 3 Spolupráce a inspirace. 

Další ocenění školy: 
02.02.2002 – putovní pohár předsedy vlády ČR za dlouholetou činnost s dětmi 
20.03.2006 – čestný název Informační centrum SIPVZ 
24.05.2006 – čestný název Základní škola Bohumila Hrabala

V rámci doplňkové činnosti škola nabízí stravování cizích strávníků, pronájmy tělocvičen, školního hřiště a učeben.

Hřiště u obou budov školy je pro veřejnost v provozu od dubna do října, Po - Pá: 17:00 -  19:00, So - Ne:13:00 - 18:00. Kontakt na vedoucí provozu: Dana Blumenthalová 602 304 182
 

V prosinci 2022 se uskutečnilo dotazníkové šetření Mapa školy, výsledky najdete zde. 

Zřizovatel školy: Úřad městské části Praha 8

http://www.praha8.cz/

Rozpočet MČ Praha 8 na rok 2022

https://www.praha8.cz/Rozpocet-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-2022.html

Návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2023 a střednědobého výhledu MČ Praha 8 do roku 2027:

https://www.praha8.cz/Navrh-rozpoctu-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-2023.html

Výhledový rozpočet školy na rok 2024 je ke stažení zde

Používané předpisy:

Nejdůležitější legislativní předpisy podle kterých škola jedná jsou na webu MŠMT: www.msmt.cz

Seznam vnitřních předpisů - směrnic školy - ke stažení zde.