Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Charakteristika školy

Výuka v Základní škole Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola jazyků a informačních technologií“ (zaměřeného na jazyky a výuku informatiky).

Výuka probíhá ve dvou budovách: přípravná třída a 1.–4. ročníky jsou umístěny v budově Zenklova, 5.–9. ročníky v budově Na Korábě.

Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk s časovou dotací 1 hodiny týdně (v prvním ročníku je pro zájemce vyučována v anglickém jazyce i hudební výchova), ve 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3. - 4. ročníku 3 hodiny týdně, v 5. ročníku 4 hodiny týdně. Od 6. ročníku začíná výuka 2. cizího jazyka (nabízíme jazyk francouzský, německý, španělský a ruský podle zájmu žáků), 6.–7. ročník 4 hodiny týdně, 8.–9. ročník 3 hodiny týdně. Anglický jazyk pokračuje na 2. stupni tříhodinovou dotací. Výuka jazyků i ostatních předmětů je zajištěna kvalifikovanými pedagogy. Od školního roku 2014/2015 je pro zájemce nabízena výuka hudební výchovy v šestém ročníku v anglickém jazyce, od školního roku 2017/2018 i v sedmém ročníku.

Informatika je vyučována jako povinný předmět od 4. do 9. ročníku s jednohodinovou týdenní dotací. Škola je bohatě vybavená moderními technologiemi – v každé budově se nachází počítačová učebna s 30 počítači, budova na Korábě je vybavena wifi připojením. Učebny jsou využívány nejen pro výuky informatiky, ale i pro ostatní předměty, a to již od 1. ročníku. V předmětech vyučující využívají i tablety a chytré telefony. Většina učeben je vybavena interaktivními tabulemi, zbývající dataprojektory. Samozřejmostí jsou odborné učebny pro přírodovědné předměty a jazyky, i pro hudební a výtvarnou výchovu. 

V každé ze dvou budov jsou dvě tělocvičny a sportovní hřiště – u budovy Zenklova víceúčelové, zrekonstruované v roce 2001. V budově Na Korábě je velký sál (bývalá školní kaple) využívaný kromě různých vystoupení i k pohybovým činnostem. Všechny prostory jsou navštěvované i v odpoledních hodinách pro sportovní aktivity dětí i dospělých. 

Škola se věnuje dětem s individuálními vzdělávacími potřebami. Zklušenosti má s péčí o nadané děti (projekt ESF Virtuální škola) i s dětmi s poruchami učení, které mají rovněž zajištěnu individuální péči včetně předmětu dyslektické nápravy. Školské poradenské pracoviště je tvořeno třemi výchovnými poradci: budova Zenklova, budova Koráb a výchovný poradce pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Výchovná poradkyně pro žáky s OMJ spolupracuje s NPI ČR a je spoluautorkou metodické příručky pro rodiče žáků s OMJ: https://drive.google.com/drive/folders/1HKQ4KR21mxNUv7ESr0mKXZG-x7B_7_1H?usp=sharing

Ve škole také probíhá pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče. K dispozici je i kroužek logopedie.

Škola se věnuje prevenci sociálně patologockých jevů (viz odkaz na webu školy). 

V každé budově se nachází školní jídelna nabízející výběr ze dvou jídel. Jídelna Zenklova je nově zrekonstruovaná po povodních v roce 2002, jídelna Na Korábě prošla generální opravou v roce 2009. 

Škola nabízí kroužky buď v rámci školní družiny (14 oddělení, provoz od 6.30–17.30 hodin) nebo kroužky mimo školní družinu – agentura Kroužky s širokou nabídkou nebo kroužky vedené učiteli školy – jazykové, sportovní a keramika. Pro nedružinové děti 5.-9.tříd je otevřen školní klub a podle zájmu jsou otevírány různě zaměřené kroužky i nepovinné předměty.

Žáci vyjíždí na školy v přírodě i do zahraničí (pobyty v rodinách, návštěvy zahraniční školy) a na lyžařský kurz. Jsou úspěšní i v řadě sportovních i vědomostních soutěží. 

Při škole je kromě školské rady (zákon 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zřízena i Rodičovská rada tvořená zástupci rodičů všech tříd, která aktivně spolupracuje se školou a podílí se na zajištění akcí pro žáky a sponzorské činnosti. 

Škola pravidelně využívá granty vyhlašované MŠMT, v roce 2005 obdržela dotaci na interaktivní tabuli, v roce 2006 na fotostudio a v roce 2007 na preventivní výjezd pro 6. ročníky. 

Škola byla realizátorem projektů ESF JPD 3 Zkvalitňování jazykových a počítačových dovedností žáků 2. stupně základních škol a Virtuální škola pro nadané žáky, které byly spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. Byla rovněž partnerskou školou v projektu ESF JPD 3 Spolupráce a inspirace. 

Další ocenění školy: 
02.02.2002 – putovní pohár předsedy vlády ČR za dlouholetou činnost s dětmi 
20.03.2006 – čestný název Informační centrum SIPVZ 
24.05.2006 – čestný název Základní škola Bohumila Hrabala

V rámci doplňkové činnosti škola nabízí stravování cizích strávníků, pronájmy tělocvičen, školního hřiště a učeben.

Hřiště u obou budov školy je pro veřejnost v provozu od dubna do října, Po - Pá: 17:00 -  19:00, So - Ne:13:00 - 18:00. Kontakt na vedoucí provozu: Dana Blumenthalová 602 304 182
 

Koncepce rozvoje školy ke stažení zde

V prosinci 2022 se uskutečnilo dotazníkové šetření Mapa školy, výsledky najdete zde. 

Zřizovatel školy: Úřad městské části Praha 8

http://www.praha8.cz/

Rozpočet MČ Praha 8 na rok 2022

https://www.praha8.cz/Rozpocet-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-2022.html

Návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2023 a střednědobého výhledu MČ Praha 8 do roku 2027:

https://www.praha8.cz/Navrh-rozpoctu-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-2023.html

Výhledový rozpočet školy na rok 2023 je ke stažení zde

Používané předpisy:

Nejdůležitější legislativní předpisy podle kterých škola jedná jsou na webu MŠMT: www.msmt.cz

Seznam vnitřních předpisů - směrnic školy - ke stažení zde.