Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Charakteristika školy

Výuka v Základní škole Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola jazyků a informačních technologií“ (zaměřeného na jazyky a výuku informatiky).

Výuka probíhá ve dvou budovách: přípravná třída a 1.–4. ročníky jsou umístěny v budově Zenklova, 5.–9. ročníky v budově Na Korábě.

Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk s časovou dotací 1 hodiny týdně (v prvním ročníku je pro zájemce vyučována v anglickém jazyce i hudební výchova), ve 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3. - 4. ročníku 3 hodiny týdně, v 5. ročníku 4 hodiny týdně. Od 6. ročníku začíná výuka 2. cizího jazyka (nabízíme jazyk francouzský, německý, španělský a ruský podle zájmu žáků), 6.–7. ročník 4 hodiny týdně, 8.–9. ročník 3 hodiny týdně. Anglický jazyk pokračuje na 2. stupni tříhodinovou dotací. Výuka jazyků i ostatních předmětů je zajištěna kvalifikovanými pedagogy. Od školního roku 2014/2015 je pro zájemce nabízena výuka hudební výchovy v šestém ročníku v anglickém jazyce, od školního roku 2017/2018 i v sedmém ročníku.

Informatika je vyučována jako povinný předmět od 4. do 9. ročníku s jednohodinovou týdenní dotací. Škola je bohatě vybavená moderními technologiemi – v každé budově se nachází počítačová učebna s 30 počítači, budova na Korábě je vybavena wifi připojením. Učebny jsou využívány nejen pro výuky informatiky, ale i pro ostatní předměty, a to již od 1. ročníku. V předmětech vyučující využívají i tablety a chytré telefony. Většina učeben je vybavena interaktivními tabulemi, zbývající dataprojektory. Samozřejmostí jsou odborné učebny pro přírodovědné předměty a jazyky, i pro hudební a výtvarnou výchovu. 

V každé ze dvou budov jsou dvě tělocvičny a sportovní hřiště – u budovy Zenklova víceúčelové, zrekonstruované v roce 2001. V budově Na Korábě je velký sál (bývalá školní kaple) využívaný kromě různých vystoupení i k pohybovým činnostem. Všechny prostory jsou navštěvované i v odpoledních hodinách pro sportovní aktivity dětí i dospělých. 

Škola se věnuje dětem s individuálními vzdělávacími potřebami. Zklušenosti má s péčí o nadané děti (projekt ESF Virtuální škola) i s dětmi s poruchami učení, které mají rovněž zajištěnu individuální péči včetně předmětu dyslektické nápravy. Školské poradenské pracoviště je tvořeno třemi výchovnými poradci: budova Zenklova, budova Koráb a výchovný poradce pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Ve škole také probíhá pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče. K dispozici je i kroužek logopedie.

Škola se věnuje prevenci sociálně patologockých jevů (viz odkaz na webu školy). 

V každé budově se nachází školní jídelna nabízející výběr ze dvou jídel. Jídelna Zenklova je nově zrekonstruovaná po povodních v roce 2002, jídelna Na Korábě prošla generální opravou v roce 2009. 

Škola nabízí kroužky buď v rámci školní družiny (14 oddělení, provoz od 6.30–17.30 hodin) nebo kroužky mimo školní družinu – agentura Kroužky s širokou nabídkou nebo kroužky vedené učiteli školy – jazykové, sportovní a keramika. Pro nedružinové děti 5.-9.tříd je otevřen školní klub a podle zájmu jsou otevírány různě zaměřené kroužky i nepovinné předměty.

Žáci vyjíždí na školy v přírodě i do zahraničí (pobyty v rodinách, návštěvy zahraniční školy) a na lyžařský kurz. Jsou úspěšní i v řadě sportovních i vědomostních soutěží. 

Při škole je kromě školské rady (zákon 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zřízena i Rodičovská rada tvořená zástupci rodičů všech tříd, která aktivně spolupracuje se školou a podílí se na zajištění akcí pro žáky a sponzorské činnosti. 

Škola pravidelně využívá granty vyhlašované MŠMT, v roce 2005 obdržela dotaci na interaktivní tabuli, v roce 2006 na fotostudio a v roce 2007 na preventivní výjezd pro 6. ročníky. 

Škola byla realizátorem projektů ESF JPD 3 Zkvalitňování jazykových a počítačových dovedností žáků 2. stupně základních škol a Virtuální škola pro nadané žáky, které byly spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. Byla rovněž partnerskou školou v projektu ESF JPD 3 Spolupráce a inspirace. 

Další ocenění školy: 
02.02.2002 – putovní pohár předsedy vlády ČR za dlouholetou činnost s dětmi 
20.03.2006 – čestný název Informační centrum SIPVZ 
24.05.2006 – čestný název Základní škola Bohumila Hrabala

V rámci doplňkové činnosti škola nabízí stravování cizích strávníků, pronájmy tělocvičen, školního hřiště a učeben.

Koncepce rozvoje školy ke stažení zde

Zřizovatel školy: Úřad městské části Praha 8

http://www.praha8.cz/

Rozpočet školy (ÚMČ) je ke stažení na: https://m.praha8.cz/Rozpocet-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-2021.html

Rozpočet školy (státní rozpočet) je ke stažení zde